Děláme vše proto, aby nohy nebolely !

Collonil BOOM Fresh vůně 100ml

Novinka Tip
Značka: Collonil
163 Kč 163 Kč / 1 ks
Skladem (4 ks)

BOOM! Fresh je vysoce účinný organický pohlcovač zápachu

Detailní informace

Icon #1
Na trhu přes 30 let
Rodinná firma co se o Vás postará
Icon #2
Česká ruční práce
Vyrábíme ověřené ortopedické vložky a pantofle
Icon #3
Zdravé obouvání
Odborné poradenství od prvních krůčků
Icon #4
Doprava zdarma
Při nákupu nad 2 000 Kč

Detailní popis produktu

 COLLONIL BOOm fresh 100ml

  

 • BOOM! Fresh je vysoce účinný organický pohlcovač zápachu, pro svěží hygienickou vůni Vaší obuvi, která Vás bude provázet celý den. Svěží mentol a silný blokátor zápachu Vám zajistí svěží pocit a dokonalé pohodlí. Je vhodný na všechny materiály. Bez hnacích plynů.
  Signální slovo:
  Nebezpečí!
  Standardní věty o nebezpečnosti:
  H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
  H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
  H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  Pokyny pro bezpečné zacházení:
  P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji
  zapálení. Zákaz kouření.
  P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
  jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  P337+P313Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  P501 Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad, předejte ho provozovateli zařízení pro
  nakládání s odpady příslušného druhu a kategorie, nesměšujte s domovním odpadem.