Omezený provoz (dovolená) pro objednávky obuvi 22.-24.05.2024. Tel. kontakt pro toto období 777 215 030.

Collonil Color STOP 100ml

Značka: Collonil
218 Kč / ks
Skladem (>5 ks)

COLLONIL COLOR STOP 100ml

Detailní informace

Icon #1
Na trhu přes 30 let
Rodinná firma co se o Vás postará
Icon #2
Česká ruční práce
Vyrábíme ověřené ortopedické vložky a pantofle
Icon #3
Zdravé obouvání
Odborné poradenství od prvních krůčků
Icon #4
Doprava zdarma
Při nákupu nad 2 000 Kč

Detailní popis produktu

 COLLONIL COLOR STOP 100ml

  

  • Sprej pro snížení barvení vnitřků obuvi
  • po aplikaci se barva podšívky obuvi zafixuje
  • při silnějším barvení je nutné nástřik čas od času opakovat

 

Návod na pOužití Color Stop

Obuv vystříkejte a nechejte 20-30 min. zaschnout. Podle potřeby čas od času postup zopakujte.  

 

Povinné informace Color Stop

Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.·


Nebezpečné komponenty k etiketování:
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane